Phạm vi công việc
Tên dự án
Loại hình
Chủ đầu tư
Địa điểm

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công trình văn phòng 14 100 m2 tại Hà NộiMô phỏng và phân tích năng lượng cho Chứng nhận LOTUSTiết kiệm năng lượng 38.6 % (Tham chiếu QCVN 09:2013/BXD)