Phạm vi công việc
Tên dự án
Loại hình
Chủ đầu tư
Địa điểm

Dự án Evergreen tp.HCM

Mô phỏng năng lượng và tính tối ưu tải thiết kế hệ thống HVAC khuyến nghị lựa chọn thông số kính phù hợp